home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Uitgangspunten van deze methodiek is het versterken van cognitieve en affectieve (sociaal-emotionele) ontwikkelingscapaciteiten bij kinderen tot ca. 7 jaar. (Uitgewerkt in het zg. DIR-model). De kern van de ontwikkeling vormt de (mate van/aan) zelfbeleving, relatie (betrokkenheid) met de omgeving en intentionaliteit (cq. verlangen, wensen, streven). Intellectuele capaciteiten en sociaal-emotionele vaardigheden worden mede bepaald door deze kernelementen. Deze vormen dan ook de kern van de methodische benadering, waarbij de uniciteit van elk kind zichtbaar wordt in de verschillende dimensies van de ontwikkeling, zoals motoriek en sensorische integratie. Floortime wordt concreet ingezet bij kinderen/ouders met interactieproblemen, vaak in samenhang met diverse vormen van ontwikkelingsachterstand. Hoevenaars (zie site) benoemt op haar site de volgende doelgroepen: kinderen met stoornissen in het autisme spectrum, regulatie, aandachtstekort, verstandelijke beperking, sensorische integratie, motoriek. De methodiek is een spelmethodiek, maar dan buiten een vaste spelkamer. De spelmethode wordt ingezet in de thuis/dagsituatie zelf (wonen, school, dagbesteding). Kinderen krijgen de gelegenheid om stapsgewijs de ontwikkelingsmogelijkheden te versterken (cq. te groeien) dankzij een verbetering van interacties. In de interacties wordt concreet aangeboden waar kinderen direct mee uit de voeten kunnen: dat is per kind verschillend en zal in nauwe samenspraak met direct betrokkenen worden vastgesteld. Daarmee wordt de ontwikkelingsfase en de interactie met de omgeving als twee polen in de benadering concreet. De voorwaarde is dan ook een stevig onderzoek (diagnostiek incl. spelobservaties). Bij het onderzoek wordt een zgn FEAS afgenomen (Functional Emotional Assessment Scale). Floortime (‘tijd die je samen besteed op de grond’ – ca. 20-30 min.) richt zich op: aandacht, intimiteit, communicatie, expressie en cognitie. Er zijn 6 fasen die worden kunnen worden doorlopen en gericht worden opgebouwd. De spelinteracties zijn daarom niet eenvoudig, of eenduidig. Soms beheerst een kind een fase al wel, maar maakt het geen gebruik van de vaardigheden, of lijkt een fase ‘overgeslagen’. Daarin speelt het ‘doen-alsof’- cq. symbolisch spel een grote rol: ontdekken of een kind in staat is onder emotionele spanning een bepaalde vaardigheid uit te voeren. De methodiek is niet sec bedoeld voor spelsessies: alle betrokkenen wordt gevraagd om de uitgangspunten van Floortime in te zetten: ouders én deskundigen. Op de site van Floortime is een overzicht per ontwikkelingsfase terug te vinden van kernvaardigheden (vgl. Greenspan, 1999).


  • Greenspan, S.I.
    Developmentally Based Psychotherapy, 1999, Madison.
  • Greenspan, S.I.
    Infancy & Early Childhood: The Practice of Clinical Assessment and Intervention with Emotional and Developmental Challenges, 1992, New York.
  • Wieder S., & S.I. Greenspan
    Climbing the symbolic ladder in the DIR-model through floortime/interactive play, in: Autism, vol 7(4) 2003, p.425-435.