home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Psycho-educatie aan kinderen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) die getuige zijn geweest van geweld in relaties en hun (LVB)moeder. Het hoofddoel is te voorkomen dat kinderen die getuige zijn geweest van geweld in hun thuissituatie, zelf op enig moment als pleger of slachtoffer in een nieuwe geweldsspiraal terechtkomen. De algemene doelen zijn:  Kinderen met een verstandelijke beperking, die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, helpen hun ervaringen een plaats te geven waardoor blijvend trauma / psychische problematiek (en hoge maatschappelijke kosten) worden voorkomen.  Doorbreken van het isolement van de kinderen en van het gezin, en empowerment van deze kwetsbare groep kinderen.  Herstel van het vertrouwen tussen kind en opvoeder(s).  Opvoeders leren welke gevolgen huiselijk geweld heeft voor kinderen en hoe zij hen kunnen steunen bij het verwerken van hun ervaringen. Jaarlijks zijn naar schatting ruim honderdduizend kinderen getuige van geweld in huis. Onder deze kinderen zijn uiteraard ook moeilijk lerende kinderen/kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB-kinderen). Hoewel vaak wordt gedacht dat kinderen spanningen in huis niet opmerken, vormt het getuige zijn van geweld in de huiselijke kring een ernstige bedreiging voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Zij worden geschaad in hun sociale, emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling. Zowel op korte als op lange termijn. De schade voor de kinderen kan enigszins beperkt worden door in een vroeg stadium na het plaatsvinden van het geweld een cursus aan te bieden aan het kind en haar of zijn moeder/vader/ouders, om de onveilige hechting teniet te doen, de band tussen hen te verstevigen en daardoor de vertrouwensrelatie te herstellen. De methodiek Hé kijk mij nou! is ontwikkeld ten behoeve van deze kinderen en hun (LVB) moeders en is primair gericht op het beperken van de schade bij LVB kinderen die het getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De methodiek is gericht op groepswerk met de kinderen en hun moeders. Delen hiervan kunnen ook gebruikt worden voor individuele hulp (psycho-educatie, steun) aan LVB kinderen als getuige van huiselijk geweld. Omdat de methodiek nog slechts in één pilot is uitgevoerd kan er niet van een uitgeteste methode worden gesproken. Omdat het belangrijk is dat er voor de doelgroep LVB-kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld en hun LVB-moeders een methodiek beschikbaar is, is ervoor gekozen om de methodiek in conceptvorm – digitaal – ter beschikking te stellen aan het veld, via een gebruikersplatform op de MOVISIE Accademie. Heeft u interesse in het werken met deze methodiek, kijk voor meer informatie op de website