home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Dit is een zo praktisch mogelijke methode, in de jaren tachtig ontwikkelt door Naomi Feil (uitgaande van de psychodynamische theorie van Erikson en humanistische benadering van Rogers / ook wel Feil Methode), die verwant is aan de ROT*, om m.n. de ouder wordende dementerende mens vanuit haar/zijn eigenheid kansen te bieden op het zo concreet mogelijk vasthouden van zelfstandigheid en eigen communicatiemogelijkheden. Het accepteren van en een respecterende houding jegens de ouder wordende medemens zoals deze zich presenteert is basisvoorwaarde. Daar horen alle bijkomende kenmerken bij! DesoriŽntatie, terugkeer naar het verleden, fantasie, onbereikbaarheid, doen een beroep op een funderende ervaring van veiligheid. Er is aandacht voor de individuele situatie en voor de groepssituaties. Door zorgvuldig luisteren, (mee)kijken, volgen (oogcontact), lichaamssignalen leren lezen, e.d., komen de innerlijke belevingen beter in beeld en worden deze beter begrepen. De ondersteuner gaat dus mee terug in de tijd, mee in de verwoording van innerlijke ervaringen of verhalen, om de onderliggende themaís uit het leven van deze persoon scherper te krijgen. Hierdoor ontstaan aanknopingspunten voor de inrichting van de eigen leefomgeving, veiligheid en vertrouwen, waardoor de betrokkene ook zelf beter in staat is daar meer eigenheid aan te ontlenen: minder spanningen, meer ervaren gevoel van welbevinden. Er zijn 4 centrale elementen: 1) de oudere mens heeft te maken met onopgeloste levensvragen, die uit de eigen geschiedenis naar voren komen (de strijd die Erikson typeert als Ďwanhoopí); 2) met behulp van Validation komen vier fasen van het ouder worden in beeld (verwarring, verlies van tijdbesef, herhaalde bewegingen, isolement); 3) het gaat om een integrale (holistische) benadering van fysieke, psychische en sociale aspecten; 4) er wordt gebruik gemaakt van (non-/verbale) groepstechnieken (volgens het Validation Institute ontwikkeld). Naomi Feil benadrukt het belang van het eigen oordeel: deze zal aan de kant gezet moeten worden ten gunste van de andere die leidt aan Alzheimer: deze mens houdt er een eigen logica op na, die ontdekt moet worden en waarmee nieuwe communicatiemogelijkheden ontstaan. Het trainen hierin van de ondersteuners is dan ook cruciaal, omdat deze manier van benaderen bepaald niet eenvoudig is! Zie: Realiteits OriŽntatie Training (ROT)


  • Linnebank, M.,
    Validation en RealiteitsoriŽntatie Training (ROT),in: Bassant, J. & S. de Roos e.a.(red.), Methoden voor Sociaal-Pedagogisch hulpverleners, Coutinho - Bussum, 2003.